Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o

Sídlo

Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves

   

Dátum začatia činnosti

14. október 1992 – zápis do obchodného registra

Spoločník

mesto Spišská Nová Ves

Najvyšší orgán spoločnosti

Valné zhromaždenie

 

 

Predmet činnosti

- služby v automatizovanom spracovaní dát a v informačnej technike 

- plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managmentu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť 

- podnikateľské poradenstvo, tvorba pracovných príležitostí 

- príprava spoločenských a výstavných priestorov 

- reklamné činnosti 

- vydávanie neperiodických publikácií 

- zabezpečovanie služieb informačných a marketingových zameraných na podporu cestovného ruchu 

- sprostredkovanie transferu technológie a designu 

- vyhľadávanie a sprostredkovanie fondov štartovacieho a rizikového kapitálu pre vznikajúce firmy 

- výkon školiacej činnosti v oblasti managmentu malých a stredných podnikov 

- nákup a predaj tovarov v oblasti týchto komodít-poľnohospodárske produkty, potraviny, priemyselný tovar, domáce potreby, drobný tovar 

- výpočtová technika, software, stavebný materiál 

- lokálne televízne vysielanie a vysielanie teletextu 

- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 

- činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov 

- prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb 

- prenájom hnuteľných vecí 

- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 

- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- organizovanie kurzov, školení a seminárov 

- verejné obstarávanie 

 

 

Strediská

BIC (od roku 1992)

 

TV Reduta (od roku 2001)

 

 

Klienti spoločnosti

a/ malí a strední podnikatelia

 

   - potenciálni podnikatelia

 

   - začínajúci podnikatelia

 

   - existujúci podnikatelia

 

b/ verejný sektor

 

   - miestne a regionálne samosprávy

 

   - neziskové združenia

 

c/ občania

 

 

Regionálne pôsobenie

Spoločnosť pôsobí v regióne stredného Spiša. Svoje služby ponúka pre klientov z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Rožňava.

 

 

Členstvo spoločnosti

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o je:

 

 

 

- členom EBN, medzinárodnej organizácie podnikateľských inovačných centier v Európe so sídlom v Bruseli a to od roku 1999

 

- súčasťou siete poradenských centier Národnej agentúry pre rozvoj malých a stredných podnikateľov so sídlom v Bratislave

 

- členom Národnej asociácie pre rozvoj podnikania na Slovensku

 

- rozhodujúcim členom združenia Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

 

- členom združenia Spišská regionálna rozvojová agentúra

 

 

 

TV Reduta ako jedno zo stredísk spoločnosti je:

 

 

 

- členom spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska (LOTOS)